گوشه ها و پرده ها

از پشت میله های قفس، امروز

با مرغکی به گفت و شنو بودم

من، یک غزل به زمزمه می خواندم؛

او یک غزل به چهچهه سر میداد

در اوج همدلیّ و هم آهنگی...

...

او گوشه ای ز پرده ی غم می خواند،

من پرده ای ز گوشه ی دلتنگی...

/ 0 نظر / 11 بازدید