پرواز با خورشید

شعر و ادب verse and litrature


جادوی بی اثر :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
سنگ کور :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
وداع :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
سودای عشق :: ۱۳۸٩/٩/۸
غروب عشق :: ۱۳۸٩/٩/٤
نغمه ی حسرت :: ۱۳۸٩/٩/٤
لبخند چشم تو :: ۱۳۸٩/٩/٤
برای زادگاهم... روستای پاریز... :: ۱۳۸٩/٩/٤
هر چه بادا ... باد! :: ۱۳۸٩/٩/٤
گوشه ها و پرده ها :: ۱۳۸٩/٩/٤
۱۳۸٩/٩/٤ :: ۱۳۸٩/٩/٤
نسیمی از دیار آشتی :: ۱۳۸٩/٩/٤
آرزو :: ۱۳۸٩/٩/٤
ساز خاموش :: ۱۳۸٩/٩/٤
رویای عشق :: ۱۳۸٩/٩/٤
ساز اگر بشکست...؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٩/۳
LOVE :: ۱۳۸٩/٩/۳
پرواز با خورشید :: ۱۳۸٩/٩/۳
ستوه :: ۱۳۸٩/٩/۳